För familjen

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning stöder familjerna genom att erbjuda korttidsvårdtjänster och stöd i olika livsskeden.

Korttidsvård

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning producerar och utvecklar korttidsvård som är klientanpassad och av hög kvalitet. Vi strävar efter att för korttidsvården skapa en riksomfattande servicehelhet, som är anpassad till familjernas olika behov och livssituationer.

Vi erbjuder korttidsvård för att ge närståendevårdare, föräldrar och andra anhöriga som vårdar en person med utvecklingsstörning i familjen möjlighet till lagstadgade lediga dagar och semester. Våra tjänster är främst till för att ge avlastning och främja familjemedlemmarnas och de anhörigas välmående.

Familjeavlastning är avsett för barn, unga och vuxna som bor i sitt barndomshem och är i behov av särskilt stöd. Familjeavlastaren kommer till hemmet och sköter förutom den familjemedlem som behöver särskilt stöd även syskonen.

Familjevård är avsett för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Familjevårdaren vårdar klienterna i sitt eget hem och kan ha flera klienter samtidigt.

Gruppavlastning är korttidsvård under veckoslut för barn i behov av särskilt stöd. Gruppavlastningen ger föräldrarna en möjlighet att vila medan barnen får vara tillsammans och delta i meningsfull verksamhet.

Stöd i olika livsskeden

Servicestiftelsen erbjuder personer med utvecklingsstörning och deras familjer en servicehelhet som stöd när livssituationen förändras.

Stöd vid övergången till vuxenlivet är till hjälp när en familjemedlem med utvecklingsstörning håller på att bli vuxen och självständig.

Boendeträning är till hjälp när en familjemedlem med utvecklingsstörning ska flytta från sitt barndomshem till ett eget hem.

Verksamheten för äldre familjer stöder vuxna med utvecklingsstörning och deras ålderstigna föräldrar.

Vi verkar i nära samarbete med familjerna, kommunerna, läroanstalter och andra riksomfattande och regionala aktörer.


Mer information