Yksi naapureista (2011–2014)

Yksi naapureista – Laitosasumisen lakkautus Suomessa –hankkeen lähtökohtana on ajatus, että kukaan ei ole liian vaikeavammainen asumaan omassa kodissaan.

Yksi naapureista – Laitosasumisen lakkautus Suomessa –hankkeen (2011–2014) taustana oli valtioneuvoston vuonna 2010 tekemä periaatepäätös laitospaikkojen vähentämisestä ja uusien asumismuotojen luomisesta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asui tuolloin noin 1800 ja lapsuudenkodeissaan noin 13 000 kehitysvammaista henkilöä, jotka tarvitsevat tulevaisuudessa mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen. Suomi on ainoita länsimaita, joissa laitosasumisen lakkauttamista ei ole vielä toteutettu.

Tavoitteet

Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus asetti Yksi naapureista –hankkeelle selkeät tavoitteet. Sen mukaan jokaisella ihmisellä on oltava oikeus inkluusioon, ihmisarvon kunnioittamiseen ja yksilölliseen elämään. Jotta vammaisilla ihmisillä olisi mahdollisuus elää lähiyhteisössään ja valita missä ja kenen kanssa asuvat, kunnilla tulee olla tarpeeseen sopivia lähiyhteisön palveluja.

Yksi naapureista –hankkeen päätavoitteena oli mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttaminen

  • ottamalla suunnitteluun ja päätöksentekoon mukaan kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä
  • tukemalla kuntia ja kuntayhtymiä palvelurakenteen muutoksessa.

Laitosasumisen lakkauttaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja kattavasti. Siihen tarvitaan valtakunnallisesti yhteiset periaatteet. Valtion, kuntien, kuntayhtymien ja järjestöjen on tärkeää tehdä yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan laitosasumisen rakenteiden purkamista ja asenteisiin vaikuttamista.

Toimintatavat

Yksi naapureista –hanke

  • tuki kuntien palvelurakenteen kehittämistä
  • loi yhteisiä periaatteita alueellisesti ja valtakunnallisesti
  • kehitti toimintamalleja ja -välineitä muuton tukemiseen
  • vaikutti läheisten ja henkilökunnan asenteisiin.

Lisätietoja