Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on tunnustettu yksimielisesti eduskunnasssa

Kirjoitettu: 14.2.2019, Markku Virkamäki

Palveluiden kilpailuttamisen aiheuttamat ongelmat vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen on yksimielisesti tunnustettu eduskunnassa.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa on tunnustettu ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Perustelut on kirjattu ansiokkaasti sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoon ja talousvaliokunnan mietintöön.

Vammaisjärjestöt antavat kiitoksensa eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnille kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien tunnustamisesta. Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen.

Jatkovalmistelu tulee tapahtumaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä, johon Ei myytävänä-kansalaisaloitteen edustajat ja vammaisjärjestöt saavat lausumien mukaan edustajansa.

Kilpailuttamisen lopettamisen avulla voidaan varmistaa ammattitaitoisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja yhteistyöhön kykenevän henkilökunnan pysyvyys vammaisten henkilöiden palveluissa. Perheet ovat tehneet jo varhaisesta lapsuudesta alkaen yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa sosiaalipalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Näitä yhteiskunnan investointeja mm. diabeteksen, epilepsian, kuntouksen ja kommunikaation alueella ei saa enää vaarantaa kilpailuttamisen kestämättömällä järjestämistavalla.

Kilpailuttaminen vammaispalveluiden järjestämistapana on pitkällä aikavälilllä myös tehoton julkisten kustannusten näkökulmasta. Meillä ei Suomessa vain ole selvitetty eikä kerätty tietoa tältä alueelta lainkaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa (StVL 10/2018 vp): Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä.

Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään (TaVM 35/2018 vp).

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä teki myös merkittäviä havaintoja eduskunnalle antamassaan kertomuksessa vuodelta 2018. Niissä hän totesi mm, että vammaisten henkilöiden palveluiden kilpailutuksissa on ollut vakavia ongelmia eikä tulevaisuudessa voi jättää kestävää järjestämistä yksittäisten kuntien, maakuntien tai KELA:n hankintayksikköjen harkinnan varaan.

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.