Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on valiokunnissa yksimielisesti tunnustettu

Kirjoitettu: 13.2.2019, Elina Leinonen

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyssä palveluiden kilpailutuksen ongelmat on tunnustettu yksimielisesti ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Vammaisjärjestöt vaativat, että jatkovalmistelussa turvataan riittävät lakitasoiset säännökset vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi.

Vammaisjärjestöt ovat tyytyväisiä yhteisen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteensa saamaan vastaanottoon eduskunnassa. Allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa on tunnustettu ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

”Vammaisjärjestöt antavat kiitoksensa eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnille kansalaisaloitteessa esiin tuotujen kilpailuttamisen aiheuttamien ongelmien tunnustamisesta. Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen”, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki kommentoi.

”Jatkovalmistelussa on erittäin tärkeää turvata vammaislainsäädäntöön elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutusten lopettamiseksi riittävät lakitasoiset säännökset. Niiden avulla voidaan varmistaa ammattitaitoisen vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja yhteistyöhön kykenevän henkilökunnan pysyvyys näissä palveluissa. Kilpailuttaminen vammaispalveluiden järjestämistapana on pitkällä aikavälilllä tehoton julkisten kustannusten näkökulmasta", Vammaisfoorumin varapuheenjohtaja Tarja Parviainen sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa (StVL 10/2018 vp): Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä.

Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään (TaVM 35/2018 vp). Valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäviksi kolme lausumaehdotusta:

  1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.
  2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.
  3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Lisätietoja

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen verkkosivut

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö

Markku Virkamäki, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työvaliokunnan puheenjohtaja
puh. 040 5655 370, markku.virkamaki@kvps.fi

Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja
puh. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Kommentoi

Osallistu keskusteluun, ota kantaa ja kerro ajatuksesi!

Täytäthän kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.